תקנון אתר

כללי

1.אתר https://www.horizonspa.co.il/ להלן ( "האתר") הינו אתר אינטרנטי, הפועל גם כחנות וירטואלית לרכישת טיפולים ומוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת. בעל האתר ומפעילו היא חברת "בי. קיי פור פיפל בע"מ" (להלן: "ספא הוריזן")
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר. פעולה באתר היא כל פעולה המבוצעת באתר, לקבלת מידע ולרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
1.3 תקנון זה הינו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ספא הוריזן, לכל דבר ועניין. יש להדגיש כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימ/ה לאחד מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. יובהר שכל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר/ה כי הנו מודע/ת להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו/ה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
1.4 לצורך תקנון זה הגדרת "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.5 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך חייב לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

תנאים כלליים

2. מובהר כי הנהלת ספא הוריזן רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2.1 ספא הוריזן שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה ראויה והולמת, או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו ובפעולתו התקינה של האתר החברה.
2.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2.3 תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ספא הוריזן ו/או מי שפועל מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
2.4 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
שירותים המוצעים באתר.
2.5 אתר ספא הוריזן כולל אינפורמציה אודות שירותי החברה ומוצרים שנמכרים באמצעותה מעת לעת, ומציע בנוסף מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
2.6 גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, הזנת תוכן בפורומים השונים באתר, שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מהמשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות ומסרוני וואטסאפ. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק והאינסטגרם של ספא הוריזן. מובהר כי ספא הוריזן רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, האם להתיר פרסום או למנוע את פרסום המשוב של המשתמש . תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.
2.7 מובהר כי ספא הוריזן אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים שבאתר יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, החברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה כלשהי.
מובהר, כי ספא הוריזן רשאי לבחור, לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או להסתיר מדף הפייסבוק והאינסטגרם שלו כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה / אובדני או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
2.8 כל משתמש בשירותים המוצעים באתר ובדפי ספא הוריזן ברשתות החברתיות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לספא הוריזן את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים שהעלה ומאשר ומתחייב שספא הוריזן יהיה רשאי להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או ברשתות החברתיות וללא תשלום כלשהו.
זכות זו של ספא הוריזן תשמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לרשתות החברתיות, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ספא הוריזן מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ספא הוריזן ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמו הטוב של ספא הוריזן בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

הרכישה באתר

3. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת טיפולים ושדרוגים מבין הטיפולים והמוצרים המופיעים באתר. יובהר שספא הוריזן יהיה רשאי לעדכן את תפריט הטיפולים והמוצרים מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, לעדכן את המידע בדף להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יידרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

3.1 לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להיחשב כעבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספא הוריזן עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
3.2 במעמד ביצוע ההזמנה יבצע ספא הוריזן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הטיפול, המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
3.3 עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שספא הוריזן יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ספא הוריזן. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהשירות המבוקש קיים וזמין בעת השלמת הליך ההזמנה.
במקרה של פריט (טיפול ו/או מוצר) אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה ספא הוריזן רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירתו של ספא הוריזן. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ספא הוריזן ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ספא הוריזן שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות ה"פריטים" בכל הזמנה.

מימוש הזמנה

4. המשתמש רשאי לבחור תאריך ושעה למועד הטיפול המבוקש בספא הוריזן, כמפורט באתר החברה ובהתאם להזמנה שבוצעה ושולמה ע"י הלקוח.
הזמנה מאושרת רק לאחר קבלת הודעה כתובה מהספא באמצעות ווטסאפ/ מסרון או דואר אלקטרוני.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

5. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן או להחליף את המוצר כנגד מוצר בשווי זהה וזאת באמצעות פנייה לשרות לקוחות ספא הוריזן בטלפון 0772308664 או באמצעות דואר אלקטרוני info@horizonspa.co.il

המשתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מביצוע הרכישה ולא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לפני מועד ההגעה לספא ולקבל את מלוא שווי הרכישה.
במקרה בו המשתמש ביטל את עסקת הרכישה במהלך 7 ימי עסקים עד 3 ימי עסקים ממועד ההגעה, יחויב המשתמש ב-5% דמי ביטול או 100 ₪ הנמוך מביניהם, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
בכל ביטול של פחות מ- 3 ימי עסקים ממועד ההגעה, יגבו דמי ביטול מלאים בשווי הרכישה, ללא אפשרות להמרה במועד חלופי.

ביטול עסקת הרכישה על ידי ספא הוריזן

6. הוריזן ספא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע הוריזן ספא /או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות ספא הוריזן לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית ספא הוריזן לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור ספא הוריזן לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
6.1 אתר האינטרנט של ספא הוריזן הינו מוצר טכנולוגי וכתוצאה מכך יתכנו בו תקלות, בעיות תקשורת וסליקה, הצגת מוצר במחיר שגוי, מפרט מוצר שגוי ועוד. בכל מקרה של מחלוקת על המחיר / מפרט של המוצר, המחיר והמפרט הקובעים יהיו כמופיע בקופת הספא.
ט.ל.ח

אחריות, אבטחה ופרטיות

7. ספא הוריזן ו/או מי מטעמו עושים אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ספא הוריזן הרשום על שם חברת בי. קיי פור פיפל בע"מ ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. ע
ל מנת להסיר, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ספא הוריזן בדוא"ל info@horizonspa.co.il ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. כדי להגן על סודיות המידע, פועל ספא הוריזן באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת ההזמנות של ספא הוריזן ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר לא נשמרים כלל במערכות. ספא הוריזן נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של ספא הוריזן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לפרוץ למידע אשר שמור בידי ספא הוריזן ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספא הוריזן.
כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ספא הוריזן לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
ספא הוריזן מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
על אף האמור לעיל, ספא הוריזן יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בספא הוריזן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ספא הוריזן לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ספא הוריזן צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
כמו כן, ספא הוריזן יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

דין ושיפוט

8. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

קניין רוחני

9.כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ספא הוריזן , הכוללים סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של ספא הוריזן בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ספא הוריזן, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים/שירותים, תיאור השירותים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ספא הוריזן, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ספא הוריזן בלא קבלת הסכמת ספא הוריזן מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ספא הוריזן לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת ספא הוריזן מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן).
בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר ע"י תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין לשכפל, להעתיק, למכור, להפיץ, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של ספא הוריזן מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת iFrame, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו ספא הוריזן אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם בי.קיי פור פיפל בע"מ שם המותג ספא הוריזן, Horizon spa סימני המסחר של ספא הוריזן (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצ"ב – הם כולם רכושו של ספא הוריזן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא אישורו בכתב ומראש. אייקוניםicons) ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו logo)) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ספא הוריזן ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל אמצעי את התכנים המופיעים באתר אלא אם ספא הוריזן נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר לטיפולים, מוצרים, שירותים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ספא הוריזן בדוא"ל info@horizonspa.co.il או בטלפון 0772308664